Misja, wizja i wartości

Nasza misja...

Nature First promuje ochronę i zachowanie naturalnych i dzikich miejsc na świecie poprzez inspirowanie, edukację i jednoczenie wszystkich, którzy robią zdjęcia i nagrywają filmy na łonie natury; upoważniając ich do bycia ambasadorami świata przyrody.

NASZA WIZJA…
JEST DLA WSZYSTKICH TWORZĄCYCH ZDJĘCIA I FILMY W PRZYRODZIE, ABY PAMIĘTAĆ O ICH WPŁYWIE,
ZNAJOMOŚĆ MIEJSC, KTÓRE FOTOGRAFUJĄ,
I AMBASADORZY ŚWIATA NATURY.

Wartości Nature First

Nasze wartości określają, kim jesteśmy jako organizacja, kierują naszymi interakcjami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Są kluczem do naszego sukcesu i rdzeniem ruchu Nature First mającego na celu zachowanie i ochronę świata przyrody.

PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE

Rekrutujemy pracowników i wolontariuszy, którzy podzielają wartości Nature First. Są uważani za wartościowych partnerów w organizacji, traktowani na równi z godnością i zaufaniem. Świętujemy i pracujemy z wyjątkową indywidualnością i mocnymi stronami każdej osoby. Aktywnie pielęgnujemy różnorodność, uznając wartość, jaką kryje się w wielości doświadczeń i punktów widzenia. Wspieramy atmosferę upodmiotowienia, w której pracownicy i wolontariusze będą mieli możliwość ciągłego rozwoju zarówno umiejętności, jak i odpowiedzialności. Aktywnie przyjmujemy pomysły i perspektywy naszych pracowników i wolontariuszy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym pracownikom i wolontariuszom zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Nature First zobowiązuje się do wypłacania pracownikom pełnoetatowym godnej płacy.

ŚRODOWISKO 

We wszystkich naszych działaniach staramy się dbać o świat przyrody. Wiąże się to z aktywną świadomością w wyborze produktów, które kupujemy, sprzedajemy i używamy. Obejmuje to również zobowiązanie do ograniczania, ponownego użycia i recyklingu. Dbamy również o środowisko, działając na rzecz aktywnej ochrony i wspierania dzikiej przyrody i obszarów naturalnych, zarówno poprzez modelowanie, jak i zachęcanie do działań, które nadają im priorytet i chronią. Uznajemy również i szanujemy rdzenną ludność i kulturę, która żyła na wielu z tych ziem przez tysiąclecia.

UCZCIWOŚĆ 

Działamy na fundamencie zaufania i uczciwości. Aktywnie przyjmujemy rozbieżne opinie, dążąc do wspólnego zrozumienia. Zobowiązujemy się do wzajemnego szacunku i wiary w to, co najlepsze, nawet jeśli się nie zgadzamy. Naszym celem jest równe traktowanie wszystkich. Komunikujemy się otwarcie i przejrzyście, również w odniesieniu do naszych celów i finansów. Uznajemy, że ponosimy odpowiedzialność za nasze działania zarówno jako jednostki, jak i jako organizacja.

ŚWIATOWY

Chociaż Nature First zostało założone w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy zaangażowani w szerszą perspektywę światową. Aktywnie poszukujemy wkładu i zaangażowania naszych członków na całym świecie i staramy się zapewnić, aby ta organizacja miała szeroką międzynarodową reprezentację w swoich strukturach.

WSPÓŁPRACA 

Wierzymy, że współpraca jest niezbędna, aby zrobić coś wielkiego. Jako organizacja jesteśmy zobowiązani do współpracy w jak największym stopniu z innymi organizacjami i wspierania wspólnych inicjatyw wśród naszych członków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FISKALNA 

Zobowiązujemy się do zachowania ostrożności fiskalnej, pracy w ramach naszych środków w sposób wolny od długów.

pl_PLPolski