Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 14 lutego 2021 r

1. UMOWA UŻYTKOWNIKA

Niniejsza Umowa użytkownika reguluje każdą witrynę internetową, witrynę mobilną, aplikację, publikację elektroniczną i/lub inną usługę, niezależnie od sposobu dystrybucji, transmisji, publikacji lub emisji (każda zwana „Usługą lub Publikacją”) świadczoną przez Nature First („my”, „ nas” lub „nasze”), która łączy się z niniejszą Umową użytkownika, która jest wiążąca dla wszystkich, którzy uzyskują dostęp, odwiedzają i/lub korzystają z Usługi lub Publikacji, niezależnie od tego, czy działają jako osoba fizyczna, czy w imieniu podmiotu (łącznie „ty " lub Twój").

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę użytkownika wraz z naszą Polityka prywatności. Możesz uzyskać dostęp do niniejszej Umowy użytkownika i naszej Polityka prywatności w dowolnym momencie w stopce strony głównej Serwisu lub Publikacji lub na ekranie początkowym. Twój dostęp, odwiedzanie i/lub korzystanie z Usługi lub Publikacji, w tym między innymi rejestracja lub subskrypcja dowolnego aspektu Usługi lub Publikacji, będzie stanowić Twoją zgodę na niniejszą Umowę użytkownika i nasze Polityka prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy użytkownika i Polityka prywatności, nie możesz uzyskiwać dostępu, odwiedzać i/lub korzystać z Usługi lub Publikacji.

Umowa użytkownika i nasza Polityka prywatności mogą być od czasu do czasu przez nas modyfikowane; w takim przypadku opublikujemy nową wersję na tej stronie, w Usłudze lub Publikacji. W związku z tym zaleca się, aby od czasu do czasu powracać do tej witryny, Usługi lub Publikacji w celu zapoznania się ze zmienionymi warunkami. Dalszy dostęp do Usługi lub Publikacji będzie oznaczał akceptację wszelkich zmian lub poprawek w Umowie z Użytkownikiem oraz Polityka prywatności.

Jeśli naruszysz, naruszysz, nie będziesz przestrzegać lub będziesz działać niezgodnie z zasadami, ograniczeniami, ograniczeniami, warunkami i/lub warunkami dotyczącymi Usługi lub Publikacji, wymienionymi w niniejszej Umowie z Użytkownikiem i Polityka prywatności, (łącznie „Umowa”), możemy wypowiedzieć, przerwać, zawiesić i/lub ograniczyć Twoje konto/profil, możliwość dostępu, odwiedzania i/lub korzystania z Usługi lub Publikacji lub dowolnej ich części i/lub Umową, w tym między innymi wszelkie nasze domniemane zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, z powiadomieniem lub bez, oprócz naszych innych środków prawnych. Ponadto możemy odmówić użytkownikowi przyszłego dostępu, odwiedzin i/lub korzystania z Usługi lub Publikacji. Zastrzegamy sobie prawo, oprócz naszych innych środków zaradczych, do podjęcia wszelkich działań technicznych, prawnych i/lub innych, które uznamy za konieczne i/lub właściwe, z powiadomieniem lub bez, w celu zapobieżenia naruszeniom i wyegzekwowania Umowy oraz naprawienia wszelkie domniemane naruszenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że na mocy niniejszej Umowy mamy prawo do wydania nakazu sądowego bez wniesienia zabezpieczenia w celu powstrzymania lub zapobieżenia naruszeniu lub naruszeniu Twoich zobowiązań wynikających z Umowy.

Umowa reguluje między innymi wszystkie teksty, artykuły, zdjęcia, obrazy, grafikę, ilustracje, materiały kreatywne, kopie, dzieła sztuki, wideo, audio, muzykę, podcasty, dzwonki, gry, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe lub publikacyjne oraz inne identyfikatory marki, projekty, plany, oprogramowanie, kody źródłowe i obiektowe, algorytmy, dane, statystyki, analizy, formuły, indeksy, rejestry, repozytoria oraz wszelkie inne treści, informacje i materiały (łącznie „Treść”) dostępne na lub za pośrednictwem Usługa lub Publikacja, niezależnie od tego, czy zostały opublikowane, załadowane, przesłane, przesłane lub w inny sposób udostępnione przez nas, naszych licencjodawców, dostawców i/lub dostawców Usług lub Publikacji, lub przez Ciebie i/lub innych użytkowników lub osoby trzecie, w tym wszelkie takie Treści przesłane ręcznie lub dodane do zakładek przez Ciebie i/lub innych użytkowników.

2. O INFORMACJACH

Treści (zgodnie z definicją poniżej) dostępne w tej Usłudze lub Publikacji mają stanowić ogólne źródło informacji i są udostępniane wyłącznie na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Zachęcamy do potwierdzenia informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Nie należy interpretować publikacji Treści w tej Usłudze lub Publikacji przez Nature First jako gwarancji jakości lub dostępności jakichkolwiek towarów lub usług.

3. KWALIFIKOWALNOŚĆ 

Korzystając z tej Usługi lub Publikacji, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) wszystkie informacje rejestracyjne i inne przesyłane informacje, jeśli takie istnieją, są zgodne z prawdą i dokładne; (b) zachowasz dokładność wszelkich podanych przez siebie informacji; (c) nie podasz żadnych danych osobowych, jeśli masz mniej niż 13 lat; oraz (d) korzystanie z tej Usługi lub Publikacji nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

4. DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

Użytkownik zapewnia, że cały sprzęt, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, produkty i/lub Usługa lub Publikacje, z których korzysta w celu uzyskania dostępu, odwiedzenia lub korzystania z Usługi lub Publikacji, nie zakłócają ani nie kolidują z naszym działaniem Usługi lub Publikacji ani nie utrudniają ani nie zakłócają dostęp innych osób, odwiedzanie i/lub korzystanie z Usługi lub Publikacji. Zastrzegamy sobie prawo, oprócz naszych innych środków zaradczych, z powiadomieniem lub bez, do natychmiastowego odłączenia od Usługi lub Publikacji dowolnego sprzętu, sprzętu, oprogramowania, produktu i/lub Usługi lub Publikacji powodujących zakłócenia w działaniu nas, naszych licencjodawców, sprzedawców, Usługi lub dostawców Publikacji, Usługi lub Publikacji lub jakiejkolwiek Treści.

O ile nie określono inaczej, Usługa lub Publikacja są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usługi lub Publikacji lub działania w nich wykonywane przez Ciebie i osoby, którym upoważniasz lub zezwalasz na korzystanie lub zapewnianie dostępu do Usługi lub Publikacji, na przykład poprzez autoryzację lub zezwolenie na dostęp do Twojego konta /profile lub jakikolwiek komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, na którym Usługa lub Publikacja znajdują się lub są dostępne.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie sprawdziliśmy i niekoniecznie popieramy Treść witryn, aplikacji, miejsc docelowych lub Usługi lub Publikacji powiązanych lub dostępnych z tej Usługi lub Publikacji i nie ponosimy odpowiedzialności za Treść lub działania jakichkolwiek innych witryn, aplikacji, miejsc docelowych lub Usługa lub Publikacje. Łączenie lub uzyskiwanie dostępu do jakiejkolwiek innej witryny, aplikacji, miejsca docelowego lub Usługi lub Publikacji odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.

Usługa lub Publikacja nie jest przeznaczona dla użytkowników poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od użytkowników poniżej 13 roku życia. Takim użytkownikom wyraźnie zabrania się rejestrowania się w Usłudze lub Publikacji lub przesyłania swoich danych osobowych nam oraz z korzystania z części Usługi lub Publikacji, dla których wymagana jest rejestracja.

Musisz przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych, federalnych, prowincjonalnych, krajowych, międzynarodowych i zagranicznych praw, zasad i przepisów (w tym obowiązujących przepisów, zasad i przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach) podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z Usługę lub Publikację i niezwłocznie powiadomi nas, jeśli dowie się lub podejrzewa naruszenie bezpieczeństwa lub jakąkolwiek nielegalną działalność w związku z Usługą lub Publikacją. Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie figurujesz na żadnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami.

Treści dostarczane przez nas, naszych licencjodawców, dostawców i/lub dostawców usług lub publikacji, w tym między innymi zdjęcia, obrazy, tekst, muzykę, audio, wideo, podcasty, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usług lub publikacji oraz inne identyfikatory marki, organizacja, projekt, kompilacja oraz „wygląd i działanie” Usługi lub Publikacji oraz wszelkie reklamy w nich zawarte są chronione lokalnymi, stanowymi, federalnymi, prowincjonalnymi, krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej, zasad i przepisów oraz jest własnością naszą lub naszych licencjodawców, dostawców i/lub dostawców usług lub publikacji.

Niektóre Treści mogą być udostępniane użytkownikowi w Usłudze lub Publikacji lub za ich pośrednictwem w celu pobrania, instalacji i/lub transmisji strumieniowej. Takie Treści podlegają tym samym warunkom, warunkom, ograniczeniom i ograniczeniom, które mają zastosowanie do wszystkich Treści dostarczanych przez nas, naszych licencjodawców, dostawców i/lub dostawców usług lub publikacji. Musisz, oprócz wszystkich innych swoich zobowiązań, korzystać z takich Treści tylko w zakresie wyraźnie dozwolonym dla określonej Treści i nie możesz używać takich Treści w sposób wykraczający poza takie upoważnienie.

5. OGRANICZENIA

Nie możesz, ani nie możesz pozwalać innym, bezpośrednio lub pośrednio, na wykonywanie następujących czynności z jakiegokolwiek powodu:

  • uzyskiwać dostęp i/lub korzystać z Informacji rejestracyjnych innych osób lub uzyskiwać dostęp, odwiedzać i/lub korzystać z Usługi lub Publikacji przy użyciu konta/profilu i/lub Informacji rejestracyjnych innej osoby;

  • upoważniać lub zezwalać komukolwiek innemu na dostęp i/lub korzystanie z Informacji rejestracyjnych lub uzyskiwanie dostępu, odwiedzanie i/lub korzystanie z Usługi lub Publikacji za pomocą konta/profilu i/lub Informacji rejestracyjnych lub podszywanie się, naśladowanie lub udawanie kogoś innego;

  • wykorzystywać w celach komercyjnych, reklamowych, promocyjnych lub marketingowych Usługi lub Publikacji i/lub Treści, w tym między innymi zdjęć, obrazów, tekstu, muzyki, audio, wideo, podcastów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków Usługi lub Publikacji i innych identyfikatory marki nas, naszych licencjodawców, sprzedawców i/lub dostawców Usług lub Publikacji uzyskane w ramach Usługi lub Publikacji lub za ich pośrednictwem, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez ustawę o prawie autorskim lub innym prawie lub wyraźnie dozwolonych na piśmie w Umowie, nas lub Usługi lub Publikacja;

  • kopiować, zbierać, przeszukiwać, indeksować, zeskrobywać, wyszukiwać, zbierać, wyodrębniać, kompilować, uzyskiwać, agregować, przechwytywać lub przechowywać jakiejkolwiek Treści;

  • przesyłać, przesyłać lub w inny sposób udostępniać w Usłudze lub Publikacji lub za ich pośrednictwem jakichkolwiek Treści, których nie ujawniasz na mocy umowy, kontraktu, obowiązku powierniczego, stosunku pracy lub w inny sposób, takich jak informacje poufne, informacje zastrzeżone i/lub poufne, lub tajemnice handlowe;

  • przesyłać, przesyłać lub w inny sposób udostępniać w Usłudze lub Publikacji lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek Treści, które naruszają, łamią lub łamią prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową lub jakiekolwiek inne prawa osobiste lub własnościowe nas, naszych licencjodawców, dostawców, dostawców Usług lub Publikacji, inni użytkownicy i/lub osoby trzecie;

  • przesyłać, przesyłać ani w inny sposób udostępniać w Usłudze lub Publikacji lub za jej pośrednictwem jakiegokolwiek oprogramowania wyłączającego urządzenia, bomby czasowe, konie trojańskie, anulujące boty, wirusy, robaki, błędy, uszkodzone pliki, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe, złośliwe oprogramowanie, złośliwe programy lub kod lub urządzenia lub wady o podobnym charakterze.

  • kopiować, reprodukować, modyfikować, zmieniać, edytować, przycinać, zmieniać, korygować, dostosowywać, tłumaczyć, ulepszać, przeformatować, remiksować, przestawiać, zmieniać rozmiaru, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić, usuwać, usuwać ani wymazywać żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzeżonych legend, symboli, znaków lub informacji w Usłudze lub Publikacji lub próbować obejść jakiekolwiek mechanizmy zapobiegające nieautoryzowanemu powielaniu lub rozpowszechnianiu Treści;

  • kopiować, reprodukować, modyfikować, zmieniać, edytować, przycinać, zmieniać, korygować, adaptować, tłumaczyć, ulepszać, przeformatować, remiksować, przestawiać, zmieniać rozmiar, tworzyć dzieła pochodne, przenosić, usuwać, usuwać, wymazywać, odtwarzać, rozszyfrowywać, dekompilować, deasemblować, przechowywać, buforować, agregować, publikować, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, nadawać, wykonywać, transmitować, wypożyczać, sprzedawać, udostępniać, udzielać sublicencji, konsorcjum lub w inny sposób przekazywać innym osobom ani wykorzystywać Treści uzyskanych w Usłudze lub Publikacji lub za ich pośrednictwem , w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez ustawę o prawie autorskim.

6. WKŁAD TREŚCI

Przesyłając lub udostępniając jakiekolwiek treści w tej Usłudze lub Publikacji lub za pośrednictwem umów zawartych przez e-mail, niniejszym udzielasz Nature First obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na powielanie, używanie, adaptację, modyfikowanie, publikowanie, tłumaczyć, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, rozpowszechniać i tworzyć dzieł pochodnych z takich treści w dowolnej formie, a Nature First może udzielać sublicencji na całość lub część swoich praw wynikających z niniejszej licencji lub przenosić je na osoby trzecie. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś właścicielem treści przesłanych przez Ciebie w tej Usłudze lub Publikacji lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób masz prawo do udzielania licencji określonej w tej sekcji oraz (ii) przesłanie treści przez Ciebie w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem ta Usługa lub Publikacja nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby. Nature First może usunąć dowolne treści z dowolnego powodu, w tym treści, które według wyłącznego osądu Nature First są obraźliwe, nielegalne lub naruszają prawa, szkodzą lub zagrażają bezpieczeństwu dowolnej osoby. 

7. ZGŁOSZENIA

Nature First nie przyjmuje ani nie bierze pod uwagę kreatywnych pomysłów, sugestii ani materiałów, w tym między innymi notatek, rysunków, koncepcji, komentarzy, pytań lub odpowiedzi, technik, know-how lub innych informacji (zwanych dalej „Przesłanymi materiałami”) innych niż te specjalnie żądane. Celem tej polityki jest uniknięcie ewentualnych nieporozumień w przyszłości, gdy projekty opracowane przez profesjonalny personel Nature First mogą wydawać się innym podobne do ich własnej pracy twórczej. Wszystkie Zgłoszenia, w tym zgłoszenia niezamówione i przesłane na prośbę Nature First, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone oraz będą podlegać licencji udzielonej w poprzednim akapicie. Nature First nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek Zgłoszeń.

8. REJESTRACJA

Czasami możemy wymagać, abyś zarejestrował się w celu korzystania z niektórych produktów i/lub Usług lub Publikacji i/lub dokonywania zakupów lub rejestracji i/lub założenia konta/profilu w celu uzyskania dostępu, odwiedzania i/lub korzystania z niektórych części Usługi lub Publikacja lub Usługa lub Publikacja jako całość, w którym to przypadku możesz otrzymać lub zostać poproszony o podanie hasła i/lub identyfikatora użytkownika, a także możesz podać numer karty kredytowej, debetowej lub obciążeniowej lub inne informacje dotyczące płatności , jak również imię i nazwisko, numer(y) telefonu, adres e-mail i/lub adres pocztowy oraz inne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Mogą być również wymagane inne informacje, takie jak wiek, płeć oraz numer telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Ponadto możesz zostać poproszony o przesłanie nam podobnych informacji za pośrednictwem wiadomości (np. e-mail, SMS, MMS lub innych technologii). Wszystkie takie informacje będą określane w Umowie jako „Twoje informacje”. Możemy wykorzystywać i udostępniać Twoje dane zgodnie z opisem w naszych Polityka prywatności.

Zgadzasz się, oświadczasz, gwarantujesz i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie Informacje Rejestracyjne są prawdziwe, dokładne, kompletne, aktualne i wyłącznie Twoje. Zabrania się podszywania się, naśladowania lub udawania kogoś innego podczas rejestracji i/lub zakładania konta/profilu w Serwisie lub Publikacji. Jeśli jakiekolwiek Informacje rejestracyjne ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować, korzystając z mechanizmu lub informacji kontaktowych w Usłudze lub Publikacji, które umożliwiają zmianę lub aktualizację Informacji rejestracyjnych, jeśli są dostępne. Jeśli taki mechanizm lub dane kontaktowe nie są dostępne w Serwisie lub Publikacji, proszę. skontaktuj się z nami, jak określono w naszym Polityka prywatności

MY ORAZ NASZE ODPOWIEDZIALNOŚCI (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PONIŻEJ) NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ANI WYNIKAJĄCEJ Z NIEUTRZYMANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOKŁADNYCH, KOMPLETNYCH LUB AKTUALNYCH INFORMACJI REJESTRACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI NIEOTRZYMANIA KRYTYCZNYCH INFORMACJI. ANI MY, ANI NASZE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA WERYFIKACJĘ TWOICH DANYCH REJESTRACYJNYCH.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dostęp, odwiedzanie, korzystanie lub aktywność na Twoim koncie/profilu, w tym między innymi korzystanie z konta/profilu przez jakąkolwiek osobę, która korzysta z Twoich Informacji rejestracyjnych, z upoważnieniem lub bez, lub kto ma dostęp do dowolnego komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, na którym znajduje się Twoje konto/profil lub jest dostępne. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy przetwarzać wszystkie transakcje, w tym między innymi zakupy i/lub rejestrację dodatkowych towarów, produktów i/lub Usług lub Publikacji, w tym między innymi Treści, które są inicjowane przy użyciu Twoje informacje rejestracyjne.

Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje konto/profil nie jest już bezpieczne (na przykład w przypadku utraty, kradzieży lub nieupoważnionego ujawnienia lub użycia Twoich Informacji rejestracyjnych), musisz natychmiast zmienić Dane rejestracyjne, których to dotyczy, korzystając z mechanizmu lub dane kontaktowe w Usłudze lub Publikacji, jeśli są dostępne, i/lub zamknąć konto/profil. Jeżeli taki mechanizm lub dane kontaktowe nie są dostępne w Serwisie lub Publikacji, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, jak określono w naszym Polityka prywatności.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich Informacji rejestracyjnych. Nie możesz upoważniać ani zezwalać nikomu innemu na dostęp i/lub korzystanie z Twoich Informacji rejestracyjnych lub dostęp, odwiedzanie i/lub korzystanie z Usługi lub Publikacji za pomocą Twojego konta/profilu i/lub Informacji rejestracyjnych. Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu i/lub korzystać z Informacji rejestracyjnych innych osób ani uzyskiwać dostępu, odwiedzać i/lub korzystać z Usługi lub Publikacji przy użyciu konta/profilu i/lub Informacji rejestracyjnych innej osoby. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, przekazywać, sprzedawać, wynajmować ani przypisywać swoich Informacji rejestracyjnych osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Każda taka próba będzie nieważna i będzie uważana za istotne naruszenie Umowy.

9. KOMUNIKACJA DO CIEBIE

Komunikacja między Tobą a nami zazwyczaj odbywa się za pomocą środków elektronicznych, niezależnie od tego, czy uzyskujesz dostęp, odwiedzasz lub korzystasz z Usługi lub Publikacji, wysyłasz nam wiadomości, czy też zamieszczamy powiadomienia w Usłudze lub Publikacji lub komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem wiadomości. W celach umownych użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, aby wszystkie zawiadomienia, dokumenty, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Państwu drogą elektroniczną, spełniały wszelkie wymogi prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby miały formę pisemną. Twoja zgoda na otrzymywanie komunikacji i prowadzenie działalności drogą elektroniczną oraz Twoja zgoda na to ma zastosowanie do wszystkich Twoich interakcji i transakcji z nami.

Rozumiesz i zgadzasz się, że przystąpienie do Usługi lub Publikacji może obejmować otrzymywanie od nas pewnych wiadomości, takich jak wiadomości dotyczące transakcji lub relacji i/lub wiadomości dotyczące Twojego konta/profilu, oraz że te wiadomości są uważane za część Twojego konta/profilu i możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania nie przestając być zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu lub Publikacji.

10. ZNAKI TOWAROWE

Nature First, Nature First Principles, logo Nature First, naturefirstphotography.org i wszystkie inne nazwy programów Nature First, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zastrzeżonymi lub zwyczajowymi znakami towarowymi firmy Nature First w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Nature First, info@naturefirstphotography.org. Nieautoryzowane użycie jakiegokolwiek znaku towarowego lub logo Nature First może stanowić naruszenie prawa federalnego i stanowego.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgadzając się na te warunki, potwierdzasz, że Nature First może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje zgodnie z opisem w naszym Polityka prywatności.

12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z USŁUGI LUB PUBLIKACJI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA LUB PUBLIKACJA JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST”, „ZE WSZELKIMI WADAMI” ORAZ NA ZASADZIE „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A MY ORAZ NASZE ODPOWIEDZIALNOŚCI NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYKLUCZAMY WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI OGRANICZONE DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, USTNYCH, PISEMNYCH LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI W NICH ZAWARTYCH LUB DOSTARCZONYCH PRZEZ NAS LUB USŁUGĘ LUB PUBLIKACJĘ. MY ANI NASI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE DOSTĘP DO USŁUGI LUB PUBLIKACJI I/LUB KOMUNIKACJI LUB WIADOMOŚCI OD NAS LUB DO NAS BĘDZIE BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY LUB BEZBŁĘDNY LUB ŻE NIE BĘDZIE ŻADNYCH AWARII, OPÓŹNIEŃ, NIEDOKŁADNOŚCI, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA LUB UTRATY PRZESYŁANYCH TREŚCI LUB ŻE ŻADNE URZĄDZENIA BLOKUJĄCE OPROGRAMOWANIE, BOMBY CZASOWE, WIRUSY, ROBAKI, BŁĘDY LUB URZĄDZENIA LUB USTERKI O PODOBNYM CHARAKTERZE NIE BĘDĄ PRZESYŁANE W SERWISIE LUB PUBLIKACJI LUB ZA POŚREDNICTWEM ORAZ MY ORAZ NASZE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU TAKIEGO ZDARZENIA.

MY ANI NASZE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB SZKODY ODPOWIEDZIALNE RZEKOMO PONIESIONE WYNIKAJĄCE Z UMOWY, USŁUGI LUB PUBLIKACJI, SPRZEDAŻY, ZAKUPU, ODBIORU, WYKORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA JAKIEKOLWIEK TOWARY, PRODUKTY I/LUB USŁUGI LUB PUBLIKACJE, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI, MOŻLIWOŚĆ LUB NIEMOŻNOŚĆ DOSTĘPU, ODWIEDZANIA I/LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB PUBLIKACJI, W TYM USZKODZENIE KOMPUTERA, URZĄDZENIA MOBILNEGO LUB INNEGO URZĄDZENIA LUB URZĄDZEŃ WYŁĄCZAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE, BOMBY CZASOWE, WIRUSY, ROBAKI, BŁĘDY LUB URZĄDZENIA LUB WADY PODOBNEGO CHARAKTERU, KTÓRE ZOSTAŁY UZYSKANE Z USŁUGI LUB PUBLIKACJI, DOSTĘPU, ODWIEDZENIA I/LUB UŻYTKOWANIA LUB POLEGANIA NA USŁUGIE LUB PUBLIKACJI LUB JAKIEJKOLWIEK TOWARY, PRODUKTY, USŁUGI LUB PUBLIKACJE I/LUB TREŚCI DOSTĘPNE W SERWISIE LUB PUBLIKACJI LUB ZA POŚREDNICTWEM, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ROSZCZENIA LUB CHARAKTERU PRZYCZYNY ROSZCZENIA, NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO ZAMKNIĘCIA WIECZNOŚĆ. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA ODPOWIEDNIĄ USŁUGĘ LUB PUBLIKACJĘ W OKRESIE TRZECH MIESIĘCY, W KTÓRYM POWSTAŁO ROSZCZENIE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. UMOWA NIE PODLEGA PRAWOM TAKICH PAŃSTW, JEDNAK W ZAKRESIE ZGŁOSZENIA ROSZCZEŃ NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE SĄ OGRANICZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, ODRZUCASZ ART. 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNI, KTÓRY POSTANOWIA CZĘŚCIOWO: „OGÓLNE ZEZWOLENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE, ANI NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W MOMENCIE WYKONANIA ZWOLNIENIE, KTÓRE JEŚLI BY BYŁO ZNANE PRZEZ NIEGO MUSIŁO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM”.

13. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Nature First, naszych licencjodawców, dostawców, dostawców usług lub publikacji oraz każdego z naszych i ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, niezależnych i podwykonawców, agentów, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy ( zbiorczo „Podmioty zwolnione z odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami, sporami, żądaniami, postępowaniami, powództwami, wyrokami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami lub wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi opłatami adwokackimi) dowolnego rodzaju i charakter, znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione (łącznie „Roszczenia”), które mogą wynikać lub są w jakikolwiek sposób związane z Twoim dostępem, odwiedzaniem i/lub korzystaniem z Usługi lub Publikacji, Twoich Treści, nieautoryzowanego użycia Treści uzyskanych w ramach Usługi lub Publikacji lub za ich pośrednictwem, naruszenia lub domniemanego naruszenia Umowy lub jakichkolwiek działań lub zaniechań Użytkownika w związku z Usługą lub Publikacją.

14. PRAWA AUTORSKIE

Usługa lub Publikacja, w tym cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, dźwięki, audio, wideo, grafika, kod komputerowy (w tym HTML, CSS, XML i JavaScript), funkcje interaktywne, funkcje Usługi lub Publikacji, programy , oprogramowanie, produkty, informacje i dokumentacja, a także projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, „wygląd i sposób działania” oraz aranżacja wszelkich treści zawartych w Usłudze lub funkcji Publikacji lub dostępnych za ich pośrednictwem, o ile nie wskazano inaczej, podlega ochronie przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Nature First jest również właścicielem praw autorskich do Treści tego Serwisu lub Publikacji. Wszelkie programy, informacje lub materiały do pobrania lub wydrukowania dostępne za pośrednictwem tej Usługi lub Publikacji oraz wszelkie prawa autorskie, tajemnice handlowe i związane z nimi know-how, o ile nie wskazano inaczej, są własnością Nature First. Z wyjątkiem wykorzystania zgodnie z powyższym upoważnieniem, nie możesz modyfikować, reprodukować ani rozpowszechniać Treści, projektu lub układu tej Usługi lub Publikacji, ani poszczególnych części Treści, projektu lub układu tej Usługi lub Publikacji, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Nature First .

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważasz, że Treści zamieszczone w tej Usłudze lub Publikacji przez użytkownika Nature Conservancy naruszają Twoje prawa autorskie, prosimy o przesłanie powiadomienia, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512 (c)) na adres Nature First z następującymi informacjami: a) podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (b) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone; (c) adres URL lokalizacji w tej Usłudze lub Publikacji zawierającej materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa; (d) adres, numer telefonu i adres e-mail; (e) oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (f) oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Z Nature First można się skontaktować pod adresem e-mail info@naturefirstphotography.org.

16. SPORY I JURYSDYKCJA

Usługa lub Publikacja ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Nie jest zaprojektowany, dostosowany ani przeznaczony dla żadnego innego kraju ani do niego skierowany. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp, odwiedzić i/lub korzystać z Usługi lub Publikacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, że Usługa lub Publikacja lub jakiekolwiek towary, produkty, Usługa lub Publikacje i/lub Treści dostępne w Usłudze lub Publikacji lub za ich pośrednictwem są odpowiednie, dostępne lub legalne w jakiejkolwiek określonej lokalizacji geograficznej.

W przypadku jakiegokolwiek sporu między nami jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z konta/profilu i/lub Usługi lub Publikacji, w tym między innymi anulowanie wszelkich Usług lub Publikacji płatnych. Obejmuje to wszelkie spory związane lub wynikające z: (i) zasad, ograniczeń, ograniczeń, warunków, które mają zastosowanie do Usługi lub Publikacji, wymienionych w niniejszej Umowie lub Polityka prywatności, zamieszczone w różnych punktach Usługi lub Publikacji lub w inny sposób przekazane użytkownikowi, w tym egzekwowanie, nieegzekwowanie lub stosowanie takich zasad; (ii) wszelkie nasze zasady i/lub praktyki, w tym egzekwowanie, nieegzekwowanie lub stosowanie takich zasad i/lub praktyk; (iii) wszelkiej Treści dostępnej w Usłudze lub Publikacji lub za jej pośrednictwem, a także wszelkich edycji, usunięć, uzupełnień lub innych zmian w nich; (iv) Twoja zdolność lub niemożność uzyskania dostępu, odwiedzenia i/lub korzystania z części Usługi lub Publikacji lub Usługi lub Publikacji jako całości lub funkcji, funkcjonalności i/lub Treści dostępnych w Usłudze lub Publikacji lub za ich pośrednictwem; lub (v) kwotę, rodzaj i/lub podstawę do ustalenia jakichkolwiek Opłat, wszelkich ich zmian lub Opłat dodatkowych.

Zgadzasz się, że w przypadku jakiegokolwiek sporu między nami najpierw skontaktujesz się z nami i podejmiesz trwałe starania w dobrej wierze, aby rozwiązać spór, zanim skorzystasz z bardziej formalnych środków rozstrzygania sporów, w tym między innymi z postępowania sądowego. W przypadku jakiegokolwiek postępowania sądowego wszystkie spory będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do pozwu zbiorowego, a Ty w szczególności zrzekasz się prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Ponadto zgadzasz się, że wszelkie powództwo musi rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od pierwszego wystąpienia problemu; w przeciwnym razie zrzekasz się prawa do wniesienia powództwa, a powództwo zostaje trwale zablokowane.

Zgadzasz się, że niezależnie od tego, gdzie uzyskujesz dostęp, odwiedzasz i/lub korzystasz z Usługi lub Publikacji, wszystkie kwestie dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności Umowy będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, oraz w szczególności stanu Kolorado, bez względu na jakiekolwiek zasady kolizyjne. Wszelkie spory, które skutkują postępowaniem sądowym, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny w Denver w stanie Kolorado, a użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję takich sądów i zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących forum non-conveniens. W przypadku konfliktu między prawem stanu Kolorado a jakimkolwiek innym prawem, konflikt zostanie rozstrzygnięty na korzyść prawa stanu Kolorado.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jego część za nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby spełnić intencje stron, a pozostała część Umowy będzie nadal ważna i wykonalna z pełną mocą i skutkiem.

17. RÓŻNE

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania od czasu do czasu dodatkowych zasad, które mają zastosowanie do niektórych części Usługi lub Publikacji lub Usługi lub Publikacji jako całości. Takie dodatkowe zasady zostaną opublikowane w odpowiednich częściach Usługi lub Publikacji i niniejszym zostają włączone do Umowy przez to odniesienie. Twój ciągły dostęp, odwiedzanie i/lub korzystanie z Usługi lub Publikacji stanowi Twoją zgodę na przestrzeganie tych dodatkowych zasad.

Zasady, ograniczenia, ograniczenia, warunki, które mają zastosowanie do Usługi lub Publikacji, niezależnie od tego, czy są wymienione w niniejszej Umowie, czy w Polityka prywatności, zamieszczone w różnych miejscach Serwisu lub Publikacji lub w inny sposób przekazane Użytkownikowi, stanowią Umowę i całe porozumienie między stronami oraz zastępują wcześniejsze umowy między stronami, ustne lub pisemne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. O ile nie zostanie to wyraźnie określone na piśmie przez nas, wszelkie nowe lub dodatkowe funkcje, funkcjonalności lub Treści, które rozszerzają lub ulepszają Usługę lub Publikację, w tym wydawanie aktualizacji, uaktualnień, nowych produktów i/lub Usługi lub Publikacji, podlegają warunkom i warunki Umowy.

Jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie przez nas lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie skuteczne, chyba że takie zrzeczenie się zostanie określone na piśmie i podpisane przez nas; żadne takie zrzeczenie się roszczeń z tytułu jakiegokolwiek naruszenia lub uchybienia nie stanowi również zrzeczenia się prawa do jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub uchybienia.

Jeśli dostarczyliśmy Ci tłumaczenie niniejszej Umowy w języku angielskim, zgadzasz się, że tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody i że angielska wersja językowa Umowy będzie regulować Twoje relacje z nami. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między treścią Umowy w języku angielskim a treścią tłumaczenia, wersja w języku angielskim ma pierwszeństwo.

Możemy udzielać sublicencji, przenosić, sprzedawać lub scedować Umowę i/lub dowolne z naszych rzekomych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie dowolnej osobie lub podmiotowi, z powiadomieniem lub bez. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, przenosić, sprzedawać ani cedować Umowy w dowolnym czasie na żadną osobę lub podmiot, a wszelkie próby podjęcia takich działań będą nieważne.

18. NARUSZENIA I DODATKOWE ZASADY

Nature First zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich dostępnych środków prawnych i słuszności w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, w tym między innymi prawa do zablokowania dostępu z określonego adresu internetowego.

pl_PLPolski