Privacybeleid

Privacybeleid

Ingangsdatum: 14 februari 2021

1. GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op elke website, mobiele site, applicatie, elektronische publicatie en/of andere dienst, ongeacht hoe deze wordt gedistribueerd, verzonden, gepubliceerd of uitgezonden (elk een "dienst of publicatie") geleverd door Nature First ("wij", " ons”, of “onze”) die is gekoppeld aan deze Gebruikersovereenkomst, die bindend is voor iedereen die toegang heeft tot de Service of Publicatie en/of deze gebruikt, ongeacht of deze optreedt als een individu of namens een entiteit (gezamenlijk, “u " of uw").

Lees deze Gebruikersovereenkomst aandachtig door, samen met onze Privacybeleid. U heeft toegang tot deze gebruikersovereenkomst en onze Privacybeleid op elk moment in de voettekst van de startpagina of het beginscherm van de Service of Publicatie. Uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van de Service of Publicatie, inclusief maar niet beperkt tot registratie op of abonnement op enig aspect van de Service of Publicatie, vormt uw akkoord met deze Gebruikersovereenkomst en onze Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst en Privacybeleid, mag u de Dienst of Publicatie niet openen, bezoeken en/of gebruiken.

De gebruikersovereenkomst en onze Privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd; in dat geval zullen we een nieuwe versie op deze site of in de Dienst of Publicatie plaatsen. Daarom wordt u dringend verzocht om van tijd tot tijd terug te keren naar deze site of de Dienst of Publicatie om eventuele gewijzigde voorwaarden te lezen. Voortgezette toegang tot de Service of Publicatie door u houdt in dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of herzieningen van de Gebruikersovereenkomst en Privacybeleid.

Als u de regels, beperkingen, beperkingen, voorwaarden en/of voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst of Publicatie, zoals vermeld in deze Gebruikersovereenkomst en de Privacybeleid, (gezamenlijk de "Overeenkomst"), kunnen we uw account/profiel, uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van de Service of Publicatie of enig deel daarvan, beëindigen, stopzetten, opschorten en/of beperken, en/of de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot onze vermeende verplichtingen hieronder, met of zonder kennisgeving, naast onze andere rechtsmiddelen. Daarnaast kunnen we weigeren u toekomstige toegang, bezoek en/of gebruik van de Dienst of Publicatie te verlenen. We behouden ons het recht voor om, naast onze andere rechtsmiddelen, alle technische, juridische en/of andere actie(s) te ondernemen die we nodig en/of passend achten, met of zonder kennisgeving, om schendingen te voorkomen en de Overeenkomst af te dwingen en te herstellen eventuele vermeende overtredingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben op een gerechtelijk bevel zonder een obligatie te plaatsen om een schending of schending van uw verplichtingen onder de Overeenkomst te stoppen of te voorkomen.

De Overeenkomst is onder meer van toepassing op alle tekst, artikelen, foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, illustraties, creatieve, kopie, illustraties, video, audio, muziek, podcasts, beltonen, games, handelsmerken, handelsnamen, service- of publicatiemerken en andere merkidentificaties, ontwerpen, plannen, software, bron- en objectcode, algoritmen, gegevens, statistieken, analyses, formules, indexen, registers, opslagplaatsen en alle andere inhoud, informatie en materialen (gezamenlijk "Inhoud") die beschikbaar zijn op of via de Service of Publicatie, ongeacht of deze is geplaatst, geüpload, verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld door ons, onze licentiegevers, verkopers en/of Service- of Publicatieproviders, of door u en/of andere gebruikers of derden, inclusief dergelijke Inhoud handmatig geüpload of gebookmarked door u en/of andere gebruikers.

2. OVER DE INFORMATIE:

De Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is op deze Dienst of Publicatie is bedoeld als algemene informatiebron en wordt uitsluitend geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. U wordt aangemoedigd om de hierin opgenomen informatie te bevestigen. U mag de publicatie door Nature First van de Inhoud op deze Dienst of Publicatie niet opvatten als een garantie of garantie van de kwaliteit of beschikbaarheid van goederen of diensten.

3. SUBSIDIABILITEIT 

Door deze Service of Publicatie te gebruiken, verklaart en garandeert u dat (a) alle registratie- en andere informatie die u indient, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; (b) u de nauwkeurigheid van alle door u verstrekte informatie handhaaft; (c) u zult geen persoonlijke informatie verstrekken als u jonger bent dan 13 jaar; en (d) uw gebruik van deze Service of Publicatie niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

4. AANVAARDBAAR GEBRUIK:

U zult ervoor zorgen dat alle apparatuur, hardware, software, producten en/of Service of Publicaties die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service of Publicatie of deze te gebruiken, onze werking van de Service of Publicatie niet verstoort of verstoort, of hindert of interfereert met toegang, bezoek en/of gebruik van de Dienst of Publicatie door anderen. We behouden ons het recht voor om, naast onze andere rechtsmiddelen, met of zonder kennisgeving, onmiddellijk de verbinding te verbreken met de Service of Publicatie van apparatuur, hardware, software, product en/of Service of Publicaties die interferentie veroorzaken met ons, onze licentiegevers, verkopers, Service of Publicatieproviders, de Service of Publicatie of enige Inhoud.

Tenzij anders aangegeven, is de Dienst of Publicatie uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van of alle activiteiten op de Service of Publicatie door u en door degenen die u autoriseert of toestaat om de Service of Publicatie te gebruiken of toegang te verlenen tot de Service of Publicatie, bijvoorbeeld door toegang tot uw account te autoriseren of toe te staan /profile of een computer, mobiel of ander apparaat waarop de Dienst of Publicatie zich bevindt of toegankelijk is.

U erkent dat we de inhoud van sites, applicaties, bestemmingen of service of publicaties die zijn gekoppeld aan of toegankelijk zijn via deze service of publicatie niet hebben beoordeeld en niet noodzakelijkerwijs onderschrijven en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of acties van andere sites, applicaties, bestemmingen of Dienst of Publicaties. Uw linken naar of toegang tot een andere site, applicatie, bestemming of Dienst of Publicatie is op eigen risico.

De Service of Publicatie is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 13 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers jonger dan 13 jaar. Het is dergelijke gebruikers uitdrukkelijk verboden om zich te registreren voor de Service of Publicatie of om hun persoonlijk identificeerbare informatie in te dienen aan ons, en van het gebruik van delen van de Dienst of Publicatie waarvoor registratie vereist is.

Bij toegang tot en gebruik van de Service of Publicatie, en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u een beveiligingsinbreuk of een illegale activiteit in verband met de Service of Publicatie verneemt of vermoedt. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; en (ii) u staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Inhoud die wordt geleverd door ons, onze licentiegevers, leveranciers en/of service- of publicatieproviders, inclusief maar niet beperkt tot foto's, afbeeldingen, tekst, muziek, audio, video's, podcasts, handelsmerken, handelsnamen, service- of publicatiemerken en andere merkidentificaties, de organisatie, het ontwerp, de compilatie en het "uiterlijk" van de Dienst of Publicatie, en alle advertenties daarop, worden beschermd door lokale, provinciale, federale, provinciale, nationale, internationale en buitenlandse auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, regels en voorschriften, en is het eigendom van ons of onze licentiegevers, verkopers en/of dienstverleners of uitgevers van publicaties.

Bepaalde Inhoud kan op of via de Dienst of Publicatie aan u beschikbaar worden gesteld om te downloaden, te installeren en/of te streamen. Dergelijke inhoud is onderworpen aan dezelfde voorwaarden, beperkingen en beperkingen die van toepassing zijn op alle inhoud die door ons, onze licentiegevers, verkopers en/of dienstverleners of publicaties wordt geleverd. U moet, naast al uw andere verplichtingen, dergelijke inhoud alleen gebruiken voor zover uitdrukkelijk toegestaan voor de specifieke inhoud, en u mag dergelijke inhoud niet gebruiken op een manier die een dergelijke autorisatie overschrijdt.

5. BEPERKINGEN

U mag om welke reden dan ook niet, noch mag u anderen toestaan, om direct of indirect het volgende te doen:

  • toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Registratie-informatie van iemand anders, of toegang te krijgen tot, bezoek te brengen aan en/of de Service of Publicatie te gebruiken door gebruik te maken van het account/profiel en/of Registratie-informatie van iemand anders;

  • iemand anders autoriseren of toestaan om toegang te krijgen tot en/of uw Registratie-informatie te gebruiken, of toegang te krijgen tot, bezoek aan en/of gebruik van de Service of Publicatie door gebruik te maken van uw account/profiel en/of Registratie-informatie of zich voor te doen, te imiteren of zich voor te doen als iemand anders;

  • enig commercieel, reclame-, promotie- of marketinggebruik te maken van de Service of Publicatie en/of Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot de foto's, afbeeldingen, tekst, muziek, audio, video's, podcasts, handelsmerken, handelsnamen, Service- of Publicatiemerken en andere merkidentificaties van ons, onze licentiegevers, verkopers en/of service- of publicatieproviders verkregen op of via de service of publicatie, behalve zoals toegestaan door de Auteurswet of andere wetgeving of zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de overeenkomst, ons of de service of publicatie;

  • enige Inhoud kopiëren, oogsten, crawlen, indexeren, schrapen, spinnen, minen, verzamelen, extraheren, compileren, verkrijgen, aggregeren, vastleggen of opslaan;

  • het indienen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen op of via de Service of Publicatie van enige Inhoud die u verplicht bent om niet openbaar te maken, door overeenkomst, contract, fiduciaire plicht, arbeidsrelatie of anderszins, zoals voorkennis, eigendoms- en/of vertrouwelijke informatie, of handelsgeheimen;

  • het indienen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen op of via de Service of Publicatie van enige Inhoud die inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht van ons, onze licentiegevers, verkopers, Service- of Publicatieproviders, andere gebruikers en/of een derde partij;

  • het indienen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen op of via de Service of Publicatie van apparaten die software uitschakelen, tijdbommen, Trojaanse paarden, cancelbots, virussen, wormen, bugs, beschadigde bestanden, spyware, adware, malware, kwaadaardige programma's of code, of apparaten of gebreken van vergelijkbare aard.

  • kopiëren, reproduceren, wijzigen, wijzigen, bewerken, bijsnijden, wijzigen, herzien, aanpassen, vertalen, verbeteren, opnieuw formatteren, remixen, herschikken, vergroten of verkleinen, afgeleide werken maken van, verplaatsen, verwijderen, verwijderen of wissen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigen legendes, symbolen, merken of mededelingen op de Dienst of Publicatie, of pogingen om mechanismen te omzeilen om de ongeoorloofde reproductie of distributie van Inhoud te voorkomen;

  • kopiëren, reproduceren, wijzigen, wijzigen, bewerken, bijsnijden, wijzigen, herzien, aanpassen, vertalen, verbeteren, opnieuw formatteren, remixen, herschikken, vergroten of verkleinen, afgeleide werken maken van, verplaatsen, verwijderen, verwijderen, wissen, reverse engineeren, ontcijferen, decompileren, het demonteren, opslaan, cachen, aggregeren, publiceren, posten, weergeven, distribueren, uitzenden, uitvoeren, verzenden, verhuren, verkopen, delen, in sublicentie geven, syndiceren of anderszins verstrekken aan anderen, of enige Inhoud gebruiken die is verkregen op of via de Dienst of Publicatie , geheel of gedeeltelijk, behalve voor zover toegestaan door de Auteurswet.

6. INHOUD BIJDRAGEN

Door het indienen of verstrekken van inhoud op of via deze Dienst of Publicatie, of via overeenkomsten die per e-mail zijn gemaakt, verleent u hierbij aan Nature First een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, beperkte licentie om te reproduceren, gebruiken, aanpassen, wijzigen, publiceren, vertalen, in het openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, distribueren en afgeleide werken maken van dergelijke inhoud in welke vorm dan ook, en Nature First kan alle of een deel van zijn rechten onder deze licentie in sublicentie geven of deze aan derden toewijzen. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de inhoud die door u op of via deze Service of Publicatie is ingediend of anderszins het recht hebt om de in deze sectie uiteengezette licentie te verlenen, en (ii) de indiening van uw inhoud op of via deze Dienst of Publicatie schendt niet de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon. Nature First kan alle inhoud om welke reden dan ook verwijderen, inclusief inhoud die, naar het uitsluitend oordeel van Nature First, aanstootgevend of illegaal is of de rechten schendt, schade toebrengt of de veiligheid van een persoon bedreigt. 

7. INZENDINGEN

Nature First accepteert of overweegt geen creatieve ideeën, suggesties of materialen, inclusief maar niet beperkt tot notities, tekeningen, concepten, opmerkingen, vragen of antwoorden, technieken, knowhow of andere informatie (hierna "Inzendingen") anders dan die specifiek gevraagd. De bedoeling van dit beleid is om toekomstige misverstanden te voorkomen wanneer projecten die zijn ontwikkeld door de professionele staf van Nature First voor anderen lijken op hun eigen creatieve werk. Alle Inzendingen, inclusief ongevraagde inzendingen en die welke op verzoek van Nature First zijn gedaan, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd, en zijn onderworpen aan de in de voorgaande paragraaf verleende licentie. Nature First is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van inzendingen.

8. REGISTRATIE

We kunnen soms eisen dat u zich registreert voor bepaalde producten en/of Diensten of Publicaties, en/of om aankopen te doen, of u zich registreert en/of een account/profiel aanmaakt om toegang te krijgen tot, bezoek aan en/of gebruik van bepaalde delen van de Dienst of Publicatie, of de Service of Publicatie als geheel, in welk geval u een wachtwoord en/of Gebruikers-ID kan krijgen of moet kiezen, en u een creditcard-, debet- of betaalkaartnummer of andere betalingsinformatie kunt verstrekken , evenals uw naam, telefoonnummer(s), e-mailadres en/of straatadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie. Er kan ook om andere informatie worden gevraagd, zoals uw leeftijd, geslacht en het nummer van uw mobiele telefoon of ander apparaat. Daarnaast kan u worden gevraagd om ons soortgelijke informatie te sturen via berichten (bijv. e-mail, sms, mms of andere technologieën). Naar al dergelijke informatie wordt in de Overeenkomst verwezen als uw "Uw gegevens". We kunnen uw gegevens gebruiken en delen zoals beschreven in onze Privacybeleid.

U stemt ermee in, verklaart, garandeert en garandeert dat alle door u verstrekte Registratie-informatie waar, nauwkeurig, volledig, actueel en uitsluitend van u is. U mag zich niet voordoen, imiteren of doen alsof u iemand anders bent bij het registreren en/of aanmaken van een account/profiel op de Dienst of Publicatie. Als een van uw Registratie-informatie verandert, moet u deze onmiddellijk bijwerken met behulp van het mechanisme of de contactgegevens op de Service of Publicatie waarmee u uw Registratie-informatie kunt wijzigen of bijwerken, indien beschikbaar. Als een dergelijk mechanisme of dergelijke contactgegevens niet beschikbaar zijn op de Service of Publicatie, alstublieft. neem contact met ons op, zoals gespecificeerd in onze Privacybeleid

WIJ EN ONZE VRIJWATERS (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), ZIJN NIET AANSPRAKELIJK IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW NIET NAUWKEURIGE, VOLLEDIGE OF ACTUELE REGISTRATIE-INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET ONTVANGEN VAN KRITISCHE INFORMATIE. NOCH WIJ NOCH ONZE GESCHILLEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN UW REGISTRATIE-INFORMATIE.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot of bezoek aan, gebruik van of activiteit op uw account/profiel, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik van het account/profiel door een persoon die uw registratiegegevens gebruikt, met of zonder autorisatie, of die toegang heeft tot een computer, mobiel of ander apparaat waarop uw account/profiel zich bevindt of toegankelijk is. U erkent en stemt ermee in dat we alle transacties kunnen verwerken, en u geeft ons specifiek toestemming om, alle transacties te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot aankopen en/of registratie voor aanvullende handelswaar, producten en/of diensten of publicaties, inclusief maar niet beperkt tot inhoud, die worden geïnitieerd door het gebruik van uw registratiegegevens.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account/profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw Registratie-informatie), moet u de betreffende Registratie-informatie onmiddellijk wijzigen met behulp van het mechanisme of contactgegevens op de Dienst of Publicatie, indien beschikbaar, en/of het account/profiel sluiten. Als een dergelijk mechanisme of contactinformatie niet beschikbaar is op de Service of Publicatie, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zoals gespecificeerd in onze: Privacybeleid.

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw registratiegegevens. U mag niemand anders machtigen of toestaan om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van uw Registratie-informatie, of toegang te krijgen tot, bezoek te brengen aan en/of gebruik te maken van de Service of Publicatie door gebruik te maken van uw account/profiel en/of Registratie-informatie. U mag de Registratie-informatie van iemand anders niet openen en/of gebruiken, of de Service of Publicatie openen, bezoeken en/of gebruiken door gebruik te maken van het account/profiel en/of Registratie-informatie van iemand anders. U mag uw registratiegegevens niet in sublicentie geven, overdragen, verkopen, verhuren of toewijzen aan derden zonder onze schriftelijke toestemming. Elke poging om dit te doen is nietig en wordt beschouwd als een wezenlijke schending van de Overeenkomst.

9. COMMUNICATIE AAN U

De communicatie tussen u en ons maakt meestal gebruik van elektronische middelen, of u nu de Dienst of Publicatie opent, bezoekt of gebruikt, ons berichten stuurt, of we berichten op de Dienst of Publicatie plaatsen of met u communiceren via berichten. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om communicatie van ons in elektronische vorm te ontvangen; en (b) ermee in te stemmen dat alle kennisgevingen, documenten, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als ze schriftelijk waren. Uw toestemming om communicatie te ontvangen en elektronisch zaken te doen, en uw toestemming om dit te doen, is van toepassing op al uw interacties en transacties met ons.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deelname aan de Service of Publicatie het ontvangen van bepaalde berichten van ons kan omvatten, zoals transactie- of relatieberichten, en/of berichten over uw account/profiel, en dat deze berichten worden beschouwd als onderdeel van uw account/profiel en dat u niet kunnen afmelden voor het ontvangen ervan zonder op te houden een geregistreerde gebruiker van de Dienst of Publicatie te zijn.

10. HANDELSMERKEN

Nature First, Nature First Principles, Nature First-logo's, naturefirstphotography.org en alle andere namen van Nature First-programma's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn geregistreerde of common law-handelsmerken van Nature First in de Verenigde Staten. Neem voor meer informatie contact op met Nature First, info@naturefirstphotography.org. Ongeoorloofd gebruik van een Nature First-handelsmerk of -logo kan een overtreding zijn van de federale en staatswetten.

11. PRIVACYBELEID

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent u dat Nature First uw informatie mag verzamelen, gebruiken en vrijgeven zoals beschreven in onze Privacybeleid.

12. AFWIJZING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT DAT U DE DIENST OF PUBLICATIE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE DIENST OF PUBLICATIE WORDT GELEVERD "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" EN OP "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, EN WIJ EN ONZE VRIJWAREN WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN GARANTIE, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, IN BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE GARANTIE, VOORWAARDE, GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, MONDELING, NIET SCHRIFTELIJK OF SCHRIFTELIJK OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD DAARIN OPGENOMEN OF DOOR ONS OF DE DIENST OF PUBLICATIE GELEVERD. WIJ EN ONZE VRIJWAREN VERTEGENWOORDIGEN, GARANDEREN OF GARANDEREN NIET DAT TOEGANG TOT DE SERVICE OF PUBLICATIE EN/OF COMMUNICATIE OF BERICHTEN VAN OF NAAR ONS OF U ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG OF FOUTVRIJ ZIJN, OF DAT ER GEEN VERTRAGINGEN ZULLEN ZIJN, ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF NALATIGHEDEN OF VERLIES VAN VERZONDEN CONTENT, OF DAT GEEN SOFTWARE DIE APPARATEN, TIJDBOMMEN, VIRUSSEN, WORMEN, BUGS OF APPARATEN OF DEFECTEN VAN GELIJKAARDIGE AARD UITSCHAKELEN OP OF VIA DE SERVICE OF PUBLICATIE WORDEN VERZENDT, EN WIJ ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN IN GEVAL VAN EEN DERGELIJK VOORKOMEN.

WIJ EN ONZE VRIJWAREN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE SCHADE DIE ZOU WORDEN DUURZAAM VOORTVLOEIEND UIT DE OVEREENKOMST, DE DIENST OF PUBLICATIE, DE VERKOOP, AANKOOP, GEBRUIK, ELKE MERCHANDISE, PRODUCTEN EN/OF DIENST OF PUBLICATIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INHOUD, UW MOGELIJKHEID OF ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST OF PUBLICATIE TE OPENEN, TE BEZOEKEN EN/OF TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN UW COMPUTER, MOBIEL OF ANDER APPARAAT, OF VOOR SOFTWARE-APPARATEN TIJDBOMMEN, VIRUSSEN, WORMEN, BUGS OF APPARATEN OF DEFECTEN VAN GELIJKAARDIGE AARD DIE ZOUDEN ZIJN VERKREGEN DOOR DE DIENST OF PUBLICATIE, UW TOEGANG, BEZOEK EN/OF GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE DIENST OF PUBLICATIE OF EEN VAN DE MERCHANDISE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PUBLICATIES EN/OF INHOUD BESCHIKBAAR OP OF VIA DE DIENST OF PUBLICATIE, ONGEACHT HET TYPE CLAIM OF DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE, ZELFS ALS OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE BESCHERMING LEEFTIJDEN. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HET TOTALE BEDRAG VAN DE KOSTEN OVERSCHRIJDEN DAT DOOR U AAN ONS IS BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE SERVICE OF PUBLICATIE GEDURENDE DE PERIODE VAN DRIE MAANDEN WAARIN DE CLAIM ONTSTAAN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE OVEREENKOMST IS NIET ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN DERGELIJKE STATEN, MAAR VOOR ZOVER EEN CLAIM DAARIN WORDT INGEDIEND, ZIJN ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. INDIEN U EEN INWONING VAN CALIFORNI BENT, ZIET U AF VAN CALIFORNI BURGERLIJK SECTIE 1542, DAT GEDEELTELIJK STELT: “EEN ALGEMENE BESCHRIJVING GELDT NIET VOOR CLAIMS DIE DE CREDITOR NIET WEET OF VERONDERSTELT TE BESTAAN IN ZIJN UITVOERING OF HAAR GUNST DE VRIJGAVE, DIE INDIEN DOOR HEM OF HAAR BEKEND MOET ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE DEBITEUR BENVLOED MOETEN HEBBEN”.

13. VRIJWARING

U stemt ermee in om Nature First, onze licentiegevers, verkopers, service- of publicatieproviders en elk van onze en hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, onafhankelijke en onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden ( collectief, "Gevrijwaarden") van en tegen alle claims, geschillen, eisen, procedures, rechtsvorderingen, vonnissen, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) van welke aard dan ook en aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt (gezamenlijk "Vorderingen") die kunnen voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van de Dienst of Publicatie, uw Inhoud, ongeoorloofd gebruik van Inhoud verkregen op of via de Dienst of Publicatie, schending of vermeende schending van de Overeenkomst, of van een van uw handelingen of nalatigheden in verband met de Dienst of Publicatie.

14. AUTEURSRECHT

De Service of Publicatie, inclusief alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, geluiden, audio, video, illustraties, computercode (inclusief HTML, CSS, XML en JavaScript), interactieve functies, service- of publicatiefunctionaliteit, programma's , software, producten, informatie en documentatie, evenals het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, "look and feel" en rangschikking van alle inhoud op of beschikbaar via de Dienst of Publicatie-functionaliteit, tenzij anders aangegeven is beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Nature First bezit ook het auteursrecht op de inhoud van deze service of publicatie. Alle downloadbare of afdrukbare programma's, informatie of materialen die beschikbaar zijn via deze Service of Publicatie en alle auteursrechten, handelsgeheimen en knowhow die daarmee verband houden, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van Nature First. Behalve voor uw gebruik zoals hierboven geautoriseerd, mag u de inhoud, het ontwerp of de lay-out van deze service of publicatie, of afzonderlijke delen van de inhoud, het ontwerp of de lay-out van deze service of publicatie niet wijzigen, reproduceren of verspreiden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nature First. .

15. KENNISGEVING VOOR CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Als u een auteursrechteigenaar of agent daarvan bent en van mening bent dat inhoud die op deze service of publicatie is geplaatst door een gebruiker van Nature Conservancy inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u een kennisgeving in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512(c)) in te dienen bij Nature First met de volgende informatie: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; (c) de URL van de locatie op deze Service of Publicatie die het materiaal bevat waarvan u beweert dat het inbreuk maakt; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. Nature First is bereikbaar per e-mail op info@naturefirstphotography.org.

16. GESCHILLEN EN JURISDICTIE

De Dienst of Publicatie is gevestigd in de Verenigde Staten. Het is niet ontworpen, aangepast of bedoeld voor, of gericht op, enig ander land. Degenen die ervoor kiezen om de Dienst of Publicatie te openen, te bezoeken en/of te gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. We geven geen verklaring, garantie of garanderen niet dat de Service of Publicatie, of enige koopwaar, producten, Service of Publicaties, en/of Content die beschikbaar is op of via de Service of Publicatie gepast, beschikbaar of legaal zijn in een bepaalde geografische locatie.

In elk geschil tussen ons is uw enige remedie om te stoppen met het gebruik van uw account/profiel en/of de Dienst of Publicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het annuleren van op een vergoeding gebaseerde Dienst of Publicaties. Dit omvat elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit: (i) regels, beperkingen, beperkingen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Dienst of Publicatie, ongeacht of deze worden vermeld in deze Overeenkomst of de Privacybeleid, gepost op verschillende punten in de Service of Publicatie, of anderszins aan u gecommuniceerd, inclusief onze handhaving, niet-handhaving of toepassing van dergelijke regels; (ii) al onze beleidslijnen en/of praktijken, inclusief onze handhaving, niet-handhaving of toepassing van dergelijke beleidslijnen en/of praktijken; (iii) alle Inhoud die beschikbaar is op of via de Dienst of Publicatie, of eventuele bewerkingen, verwijderingen, toevoegingen of andere wijzigingen daarin; (iv) uw vermogen of onvermogen om toegang te krijgen tot delen van de Service of Publicatie, of de Service of Publicatie als geheel, of functies, functionaliteit en/of Content die beschikbaar zijn op of via de Service of Publicatie; of (v) het bedrag, het type en/of de basis voor het bepalen van eventuele Vergoedingen, eventuele wijzigingen daarin of aanvullende Vergoedingen.

U stemt ermee in dat u in het geval van een geschil tussen ons eerst contact met ons opneemt en te goeder trouw een volgehouden inspanning levert om het geschil op te lossen voordat u uw toevlucht neemt tot meer formele oplossingswijzen, inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke stappen. In het geval van een gerechtelijke procedure, zullen alle geschillen individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot een groepsvordering, en u doet uitdrukkelijk afstand van uw recht op juryrechtspraak. Verder stemt u ermee in dat elke oorzaak van actie moet beginnen binnen één (1) jaar nadat het onderliggende probleem voor het eerst is ontstaan; anders doet u afstand van elk recht om een dergelijke rechtsvordering in te stellen en wordt een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten.

U stemt ermee in dat, ongeacht waar u de Service of Publicatie opent, bezoekt en/of gebruikt, alle kwesties met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van de Overeenkomst worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, en in het bijzonder de staat Colorado, zonder rekening te houden met eventuele beginselen van wetsconflicten. Alle geschillen die resulteren in gerechtelijke stappen zullen uitsluitend worden opgelost door een staats- of federale rechtbank in Denver, Colorado, en u stemt specifiek in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken en doet afstand van elke claim van forum non-conveniens. Mocht er een conflict zijn tussen de wetten van de staat Colorado en andere wetten, dan zal het conflict worden opgelost in het voordeel van de wetten van de staat Colorado.

Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling van de Overeenkomst, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar vindt, zal die bepaling of dat deel worden afgedwongen voor zover toegestaan om de bedoeling van de partijen te verwezenlijken, en de rest van de Overeenkomst blijft volledig van kracht en afdwingbaar.

17. DIVERSEN

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd aanvullende regels te plaatsen die van toepassing zijn op bepaalde delen van de Service of Publicatie, of de Service of Publicatie als geheel. Dergelijke aanvullende regels zullen in de relevante delen van de Service of Publicatie worden geplaatst en worden hierbij door middel van deze verwijzing opgenomen in de Overeenkomst. Uw voortdurende toegang, bezoek en/of gebruik van de Dienst of Publicatie vormt uw instemming om te voldoen aan deze aanvullende regels.

De regels, beperkingen, beperkingen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Dienst of Publicatie, of deze nu in deze Overeenkomst of in de Privacybeleid, geplaatst op verschillende punten in de Service of Publicatie, of anderszins aan u gecommuniceerd, vormt de Overeenkomst en de volledige afspraak tussen de partijen, en vervangt eerdere overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons vermeld, zijn alle nieuwe of aanvullende functies, functionaliteit of Inhoud die de Dienst of Publicatie aanvullen of verbeteren, inclusief de release van updates, upgrades, nieuwe producten en/of Dienst of Publicaties, onderworpen aan de voorwaarden en voorwaarden van de Overeenkomst.

Elke vertraging of verzuim door ons om enig recht of bepaling van de Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Geen enkele verklaring van afstand door ons zal van kracht zijn tenzij een dergelijke verklaring van afstand schriftelijk is vastgelegd en door ons is ondertekend; evenmin zal een dergelijke verklaring van afstand van een schending of verzuim een verklaring van afstand vormen van een volgende schending of verzuim.

Als we u een vertaling van de Engelstalige versie van deze Overeenkomst hebben verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versies van de Overeenkomst uw relatie met ons zullen bepalen. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen wat de Engelstalige versie van de Overeenkomst zegt en wat een vertaling zegt, dan heeft de Engelstalige versie voorrang.

We kunnen de Overeenkomst en/of onze vermeende verplichtingen hieronder op elk moment in sublicentie geven, overdragen, verkopen of toewijzen aan een persoon of entiteit, met of zonder kennisgeving. U mag de Overeenkomst op geen enkel moment in sublicentie geven, overdragen, verkopen of toewijzen aan een persoon of entiteit, en elke poging om dit te doen is nietig.

18. SCHENDINGEN EN AANVULLEND BELEID

Nature First behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die bij wet en in billijkheid beschikbaar zijn voor schendingen van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres te blokkeren.

nl_NLNederlands